GELD, GELOOF EN GOEDE VRIENDEN door Laura van Hasselt - 2023
25-04-2024
C.P. (Piet) van Eeghen was een Amsterdamse koopman die vanuit zijn doopsgezinde geloof veel initiatieven ondernam op sociaal en maatschappelijk gebied. De oprichting van de vereniging die het Vondelpark wilde realiseren vanaf 1864 was redelijk bekend, in dit boek wordt Piet van Eeghen veel breder belicht in relatie tot ziekenzorg, opvanghuizen, woningbouw, villabouw, musea tot en met zijn verzameling van veelal eigentijdse schilderijen.

Inhoudsopgave
 1. Inleiding 9
 2. De jonge Van Eeghen 19
 3. Zusters voor de zieken 38
 4. Gevallen vrouwen en verwilderde jongens 70
 5. Een beter mens begint bij een beter huis 104
 6. De longen van de stad: het Vondelpark 144
 7. Verzameld voor Amsterdam 179
 8. Epiloog - De stadsverheffer 218
 9. Dankwoord 230
 10. Noten 233
 11. Archieven 265
 12. Gepubliceerde bronnen 267
 13. Literatuur 273
 14. Personenregister 295
 15. Illustratieverantwoording 301

ISBN 978 94 2247 3 / NUR 680
Uitgeverij Balans, Amsterdam
WILDERNIS-VERNIS door Norbert Peeters
2021
Onderbouwd met achtergronden van 'tuinkunst' en ‘wilde natuur’ is dit het meest recente boek over het Vondelpark door botanisch filosoof Norbert Peeters, mede hoofdredacteur van de heruitgave FLORA BATAVA 2023, van oorsprong uitgegeven in periode 1800-1934. De begrippen her-wilderen (terug in de tijd) en ver-wilderen (op kunstmatige wijze natuur aanleggen) komen aan bod en de keus om twee ruige bloemenweides aan te leggen (de afgesloten Koeienweide en Schapenweide), is eigenlijk niet passend in de geschiedenis van dit gebied, met als ijkpunt Zochers landschappelijke stijl en openbaar park of zelfs daarvoor. Goed om citaten van Heimans en Thijsse te lezen uit het boek 'In het Vondelpark' hoe zij het nieuwe park en de typering van tuinkunst en natuur in die tijd (1901) beschreven en de beleving of filosofische benadering nu.

Inhoudsopgave
 1. Inleiding 7
 2. Romantische rokade 15
 3. Tuinkunst 33
 4. Het park als panacee en paradox 55
 5. Rousseaus Elysium 76
 6. Wildernis-vernis 98
 7. Epiloog, noten, geraadpleegde literatuur en verantwoording afbeeldingen 118-143

ISBN 978 90 5615 747 0
Uitgeverij Noordhoek
VONDEL-FEESTEN
1867
Beschrijving hoe het grote standbeeld voor Joost van den Vondel in het Nieuwe Park werd onthuld in oktober 1867.
Gedigitaliseerd door Google op 22-02-2012, totaal 35 pagina's.

Uitgever: HENDRIK FRIJLINK, AMSTERDAM 1867.
Gedrukt bij:
W.J. DE ROEVER KRÖBER.
Kopie van digitale uitgave van books.google.com

PDF boek    1,8 Mb
DE TUIN VAN AMSTERDAM
1939
Het park in proza
Ter inleiding - burgemeester van Amsterdam, dr. W. de Vlugt;
De Tuin van Amsterdam - voorzitter Vondelpark, Chr. P. van Eeghen;
75 jaar Vondelpark - penningmeester, Six van Hillegom;
Flora en Fauna - H. Kleijn;
Een paradijs is alle getijden - P. Kloppers.
Het park in beeld - 96 foto’s

Van moeras tot lusthof
1965
100 jaar Vondelpark
beschreven door Jo Elsendoorn.
125 jaar Vondelpark
1989
Inhoud
Vondelpark 1987 - Judith Herzberg
Het Vondelpark 125 jaar oud - M. Heijder
Bomen, bloemen, vlinders en vogels in het Vondelpark - Henk van Halm
Belevenis van een grootmoeder en haar kleinkind in het Vondelpark - Meertje Kaal
Vondelpark - Meertje Kaal
Hoe ga je om met een park dat Vondelpark heet - Kees Schuurman
Naar een toekomstig parkbeheer - Kees Schuurman

Vormgeving en productie: Stadsdrukkerij Amsterdam 1989
ISBN 90-6274-028-6
ODE AAN HET VONDELPARK
1997
Inhoud 2 delen
Deel 1
Voorwoord - Rob van Zoest
Een ode aan het Vondelpark - Ernest Kurpershoek
Het Vondelpark in foto's en plattegrond

Deel 2
Het nieuwe park - Merel Ligtelijn
Aardser dan een paradijs - Gaston Bekkers
Flora en Fauna in het Vondelpark - auteurs: Stadsdeel Zuid afdeling groen, FLORON Groot Amsterdam - Ton Denders, Rob Chrispijn, Martin Melchers, Martin Soesbergen, C.M. Neckheim en R.H. de Bruyne en Vogelwerkgroep Amsterdam
Tuinsieraden en droompaleizen - Fred Gaasbeek
Vondels beeld - Fred Gaasbeek
Openbaar groen in particulier bezit - Merel Ligtelijn
Heel Amsterdam op 48 hectare - Ernst Kurpershoek
Kroniek van het Vondelpark - Margriet de Roever

Uitgave
Kunsthistorisch bureau D’ARTS i.s.m. uitgeverij Bas Lubberhuizen
Idee en samenstelling: Rob van Zoest, D’ARTS
Redactie: Koosje Hofman / Rob van Zoest
Beeldredactie: Willem van Zoetendaal
Eindredactie: Dorine Duyster
Grafisch ontwerp: Arthur Herrman, Jeroen Kummer, Willem van Zoetendaal
Lithografie en druk: Drukkerij Mart. Spruijt bv, Amsterdam
Bindwerk: Van Waarden bv, Zaandam

ISBN 90 73978 90 4 papiergebonden
ISBN 90 73978 92 0 2 delen, gebonden in cassette.

GO! Vondelpark
2005
Inhoud
Weten, Doen, Zien en Beleven.
196 pagina’s.

Idee - Fleur Rutten
Redactie
Fleur Rutten en Barbara Peek
Fotografie - Fleur Rutten, Barbara Peek, Peter Dammers
Vormgeving - Grafisch ontwerpbureau Ons Brood, Amsterdam, Rutger Kerstens
Eindredactie - Tekstbureau Duidelijke taal, Patricia Kersbergen.

Uitgeverij
Bloosem Books
Vondelstraat 57
1054 GK Amsterdam
ISBN 90-809528-1-8 / NUR 400
1ste oplage 5000 exemplaren Nederlands
5000 exemplaren Engels
Vondelpark Toen en Nu
2004
Inhoud
Voorwoord wethouder Vondelpark, Joep Blaas van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid.
Geschiedenis, Muziektheater, het Paviljoen en het Blauwe Theehuis, Vondelmonument, Kunst, jaren zeventig, romantiek, gedicht Annie M. G. Schmidt, renovatie, omgeving, plattegrond, bomen, dieren, vogels, bijzondere gebeurtenissen, persoonlijke verhalen, wat vindt u van het Vondelpark, steun het Vondelpark.
58 pagina’s.

Vondelpark Toen en Nu is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van Montagne Services.

Uitgever - David Berg, Montagne Services
Redactie-assistent - Corry van der Spek
Opmaak - Office-Care, Nieuwegein
Druk - Van den Bogaard en Visser drukwerk, Nieuwegein

De uitgave is ontwikkeld in eigen beheer door Montagne Services in samenwerking met Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid en uitgeverij Bas Lubberhuizen.
Het grootste deel van de verkoopopbrengsten (€ 10 per exemplaar) komt ten goede aan het behoud en renovatie van het Vondelpark.
VONDEL
2008
Het verhaal van zijn leven
Door Piet Calis

Inhoud
Voorwoord - Ter inleiding
1. De onderbuik
2. ‘Op mijn’ Keulse kaai’
3. Amsterdam!
4. Op de planken
5. Het recht vertrapt
6. Om de vrijheid van geweten
7. Troje aan de Amstel
8. ‘Op den hoogsten top van de Hollandse Parnas’
9. De weg naar Rome
10. Eindelijk vrede
11. Het grote drama
12. Vader en zoon
13. Met ongebroken wilskracht
14. De laatste jaren

Epiloog, noten, bibliografie en register.

www.meulenhoff.nl
ISBN 978 90 290 8148 1 / NUR 621
VONDEL
1910
HET LEVEN VAN VONDEL
Dr. P. Leendertz Jr.
Uitgegeven onder leiding van Prof. Dr. H. Brugmans.
Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van ’S RIJKS PRENTENKABINET

Inhoud
Voorrede.
I. Jeugd en jongelingsjaren
II. Eerste huwelijksjaren en dichterlijke voorbereiding
III. Voortgezette klassieke studiën
IV. Palamedes. — Hekeldichten
V. Hugo de Groot. — Heldendicht. — Treurspelen
VI. Geloofsverandering
VII. Katholieke gedichten. — Nieuwe vrienden
VIII. Hoogste ontwikkeling. — Van Leeuwendalers tot Lucifer
IX. Gelegenheidsgedichten. — Huiselijk leed
X. Aan de Bank van Leening
XI. Ouderdom
Register.

Uitgegeven te Amsterdam door Meulenhoff & Co.

In het jaar 1910.

Van dit werk werden de eerste vijftig exemplaten gedrukt op zwaar Engelsch plaatpapier (kunstdruk), genummerd van een tot vijftig, waarvan de prijs bedraagt in geheel kalfslederen band ƒ 17,50
Boek-, en Courant- en Steendrukkerij G. J. Thieme, Nijmegen.
Bomengids Amsterdam Zuid 2002 Jan Lever
2002
Kaft.
Bomengids Amsterdam Zuid 2002 Jan Lever
2002
Titelpagina en uitgever.
Bomengids Amsterdam Zuid 2002 Jan Lever
2002
Inleiding.
Bomengids Amsterdam Zuid 2002 Jan Lever
2002
Inhoud.
Bomenregister Bomengids Amsterdam Zuid 2002 Jan Lever
2002
Hoofdstuk VIII Bomenregister op 6 pagina's alle bomen uit het boek.
Bomenregister Bomengids
6 pagina's PDF 858 Kb
Inclusief zoekfunctie voor 324 boomsoorten en cultivars.
Over de boeken
21-09-2015
Over het Vondelpark is veel geschreven. Op deze pagina zijn enkele boeken opgenomen die als standaardwerk gezien kunnen worden en boeken die het karakter informatief hebben.
  Het Vondelpark in boeken beschreven.   Hans Homburg

© 2013- · Hans Homburg · 25-04-2024 13:50   Site-overzicht | Privacyverklaring